Badania termowizyjne

Badania termowizyjne budynków

Nasza firma oferuje wykonanie specjalistycznych badań w dziedzinie termowizji. Świadczymy usługi diagnostyczne i doradcze w takich obszarach jak budownictwo, energetyka, przemysł, kontrola procesów technologicznych, bezpieczeństwo PPOŻ., detekcja wycieków cieczy.

PRZYKŁADOWY ZAKRES USŁUG:

BUDOWNICTWO
 • Identyfikacja mostków termicznych w budynkach;
 • Powykonawcza kontrola prac budowlanych (wykonanie izolacji, montaż stolarki okiennej itp.);
 • Diagnostyka przyczyn występowania zawilgoceń i pleśni;
 • Lokalizacja nieszczelności powietrznych w przegrodach budowlanych;
 • Ocena standardu termicznego nieruchomości przed zakupem;
 • Ocena cieplna na potrzeby planowania działań termomodernizacyjnych;
 • Detekcja przebiegu przewodów CO i CWU w przegrodach budowlanych.
WYCIEKI
 • Detekcja wycieków wody z instalacji CO i WOD-KAN;
 • Lokalizacja przecieków cieczy z rurociągów technologicznych;
 • Dokumentacja skutków wycieków (np. w celu uzyskania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej).
PRZEMYSŁ
 • Prewencyjna kontrola termowizyjna instalacji i urządzeń elektrycznych;
 • Badanie termowizyjne rurociągów i instalacji technologicznych;
 • Kontrola wykonania izolacji kotłów i innych urządzeń energetycznych;
 • Badanie termowizyjne chłodni i układów klimatyzacyjnych;
 • Kontrola temperatur łożysk i innych elementów mechanicznych;
 • Inspekcje termowizyjne w celach PPOŻ.;
 • Przeglądy termowizyjne na potrzeby dokumentacji ubezpieczeniowej;

O TERMOWIZJI

Termowizja opiera się na zjawisku promieniowania cieplnego. Wszystkie obiekty o temperaturze większej od zera bezwzględnego (-273,15 °C) emitują fale elektromagnetyczne (promieniowanie cieplne) zależne od własnej temperatury oraz stopnia emisyjności. Kamera termowizyjna umożliwia detekcję niewidzialnego dla ludzkiego oka promieniowania podczerwonego, które następnie przekształcane jest w obraz widzialny (zdjęcie termowizyjne).

Termowizja zalicza się do grupy badań nieniszczących. Pomiary termowizyjne są całkowicie bezpieczne zarówno dla ludzi jak i badanych przedmiotów. Badanie termowizyjne umożliwia zdalny pomiar temperatur na powierzchni badanych przedmiotów, co jest szczególnie istotne np. w przypadku pracujących maszyn i urządzeń technologicznych. Jedną z głównych zalet badania kamerą termowizyjną jest możliwość wykonania natychmiastowej diagnostyki oraz możliwość sporządzenia bardzo przejrzystej dokumentacji z przeprowadzonych pomiarów (rejestracja obrazu termowizyjnego).

Poprawne wykonanie pomiarów termowizyjnych i właściwa interpretacja uzyskanych wyników wymaga dużej wiedzy i doświadczenia (należy właściwie dobrać współczynniki emisyjności badanych przedmiotów, uwzględnić warunki środowiskowe takie jak temperatura otoczenia, ciśnienie i wilgotność itp.). W niektórych przypadkach należy również odpowiednio przygotować przedmiot badania, np. przy pomocy sprzętu do badań blower door test. Bardzo ważna jest również jakość kamery termowizyjnej, a w szczególności takie parametry jak rozdzielczość i czułość termiczna detektora podczerwieni.

W firmie PRUSDIS wykorzystujemy wyłącznie profesjonalne kamery FLIR o wysokiej czułości termicznej 0,06 °C i rozdzielczości matrycy bolometrycznej 320×240, co odpowiada 76800 punktom pomiarowym w obrębie jednego kadru na pojedynczym zdjęciu termowizyjnym. Nasze kamery umożliwiają zestawienie obrazu termowizyjnego ze zwykłym zdjęciem w świetle widzialnym, co czyni dokumentację bardzo przejrzystą. Po wykonaniu zdjęć termowizyjnych poddajemy je obróbce w specjalistycznym oprogramowaniu Flir Tools.

TERMOWIZJA BUDYNKÓW

Jednym z najbardziej powszechnych obszarów zastosowania badań termowizyjnych jest budownictwo. Termowizja umożliwia szybką i nieinwazyjną identyfikację mostków termicznych, czyli punktów lub obszarów w przegrodach budowlanych odpowiedzialnych za zwiększone straty ciepła. Mostki termiczne mogą wynikać z kształtu badanego elementu, właściwości cieplnych użytych materiałów, a także z nieciągłości warstw izolacyjnych i nieszczelności przegród budowlanych na przenikanie powietrza.

Do wykonania klasycznego badania termowizyjnego wymagana jest odpowiednia różnica temperatur po obu stronach badanych przegród budowlanych. Minimalna wymagana wartość różnicy temperatur jest różna dla rozmaitych przegród budowlanych i można ją określić na podstawie wytycznych PN-EN 13187. W praktyce do poprawnego wykonania badania termowizyjnego wystarcza zazwyczaj różnica temperatur rzędu 10-15 °C. Przy wykonaniu badania termowizyjnego należy uwzględnić również takie czynniki jak stabilność warunków środowiskowych, obecność i kierunek wiatru oraz rozkład ciśnienia i zachmurzenie. Badanie termowizyjne najłatwiej jest przeprowadzić w sezonie grzewczym, ale w pewnych warunkach i dla pewnych konstrukcji można je  z powodzeniem przeprowadzić również latem (np. ocena izolacji termicznej dachu przy dużym nasłonecznieniu).

Badanie termowizyjne budynków warto wykonać przy wsparciu sprzętu do badań szczelności budynków – blower door. Wentylator blower door umożliwia wytworzenie wymuszonego podciśnienia i/lub nadciśnienia w badanym budynku. Dzięki temu mamy pewność, że w trakcie badania termowizyjnego „uaktywnią” nam się wszystkie nieszczelności odpowiedzialne za straty ciepła – na uszczelkach okiennych, w powłokach izolacyjnych dachów drewnianych ocieplonych wełną, przewiewy na gniazdkach elektrycznych itp. W klasycznym badaniu termowizyjnym (bez sprzętu do badań szczelności), to czy dana nieszczelność będzie możliwa do zaobserwowania, zależy w dużym stopniu od siły i kierunku  wiatru w trakcie badania. Dzięki sztucznemu wymuszeniu pożądanej różnicy ciśnień zyskujemy pewność, że wykryjemy wszystkie nieszczelności powietrzne w budynku, bez względu na bieżące warunki pogodowe, czyli nawet przy całkowicie bezwietrznej pogodzie i przy stosunkowo małej różnicy temperatur między wnętrzem budynku i otoczeniem.

TERMOWIZJA INSTALACJI ELEKRTYCZNYCH

Kamery termowizyjne wykorzystuje się do diagnostyki złączy, instalacji oraz maszyn i urządzeń elektrycznych.

Badanie termowizyjne elementów elektrycznych przeprowadza się przy normalnym roboczym obciążeniu badanej instalacji. Pozwala to na wychwycenie np. przegrzewających się elementów (tj. złącza elektryczne czy bezpieczniki). Wykrycie anomalii temperaturowych może sugerować wystąpienie nieprawidłowości w pracy instalacji i stanowi wskazanie do wykonania dodatkowych pomiarów elektrycznych. Niejednokrotnie wczesne wykrycie takich sytuacji pozwala na uniknięcie poważnych awarii i kosztowych przestojów całych linii produkcyjnych.

Przeprowadzanie okresowych przeglądów termowizyjnych w zakładach produkcyjnych, to nie bez powodu jedno z podstawowych wymagań większości firm ubezpieczeniowych.

LOKALIZACJA WYCIEKÓW

Termowizja bywa wykorzystywana do lokalizacji wycieków wody z instalacji grzewczych, przewodów ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz rur kanalizacyjnych, a także w instalacjach technologicznych.

Skuteczność lokalizacji wycieków przy pomocy kamery termowizyjnej jest uzależniona od:

 • temperatury wyciekającego czynnika,
 • intensywności wycieku,
 • głębokości na której znajduje się wyciek,
 • materiału z którego zbudowana jest przegroda pod którą znajduje się wyciek.

Największe szanse precyzyjnego wskazania miejsca wycieku są w sytuacji gdy mamy do czynienia z wyciekiem czynnika o wyraźnie innej temperaturze od temperatury otoczenia (np. gdy są to przewody grzewcze lub wyciek ciepłej wody użytkowej) oraz gdy wyciek jest intensywny.

Zlokalizowanie wycieku przy pomocy kamery termowizyjnej pozwala na znaczne zminimalizowanie kosztów usunięcia usterki. Nawet jeśli nie zawsze udaje się precyzyjnie wskazać miejsce nieszczelności (np. przy drobnych wyciekach zimnej wody) to i tak prawie zawsze udaje się określić miejsca bardziej i mniej zawilgocone, co pozwala na ograniczenie obszaru dalszych poszukiwań innymi metodami.

Większość firm ubezpieczeniowych zwraca koszty poniesione na lokalizację wycieku (należy sprawdzić to w swojej polisie ubezpieczeniowej). Wielu ubezpieczycieli nawet wymaga przeprowadzenia badania termowizyjnego (nawet jeśli nie zakończy się ono sukcesem), a zaniechanie takiej czynności i szukanie wycieku na „chybił trafił” stanowi podstawę do ograniczenia kwoty wypłaconego odszkodowania.

W celu podniesienia skuteczności lokalizacji wycieków można zastosować również metodę elektroakustyczną. Polega ona na nasłuchiwaniu dźwięków związanych z wyciekiem na armaturze i w podłodze przy pomocy bardzo czułej aparatury nasłuchowej.

Termowizja instalacji elektrycznych