Badania termowizyjne – Pomiary, zdjęcia, analizy, raporty

Badania termowizyjne budynków

Firma PRUSDIS oferuje wykonanie specjalistycznych badań w dziedzinie termowizji. Świadczymy usługi diagnostyczne i doradcze w takich obszarach jak ocena termowizyjna budynków, energetyka, przemysł, termograficzne inspekcje PPOŻ., termowizyjna lokalizacja wycieków cieczy.

Wykonujemy badania termowizyjne w Krakowie oraz na terenie całej Polski. Wykorzystujemy wysokiej jakości kamery termowizyjne FLIR. Usługi wykonujemy w oparciu o długoletnie doświadczenie oraz wiedzę z zakresu fizyki cieplnej budynków, przepływu ciepła, audytu energetycznego oraz technik budowlanych.

Jako uzupełnienie oferty pomiarów termowizyjnych oferujemy również:

 • ciśnieniowe testy szczelności budynków – blower door test;
 • pomiary współczynników przenikania ciepła „U” przez przegrody budowlane (z wykorzystaniem czujników gęstości strumienia ciepła);
 • pomiary wilgotności materiałów i przegród budowlanych;
 • doradztwo inżynieryjne w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków.

Wyniki z odczytów termowizyjnych budynków można przedstawić w formie raportu zgodnie z PN-EN 13187 – „Właściwości cieplne budynków – jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – Metoda podczerwieni”. Badania termowizyjne zawierają typowe raporty zestawienie wykonanych zdjęć termowizyjnych z obrazem w świetle widzialnym, opis warunków pogodowych w trakcie i przed badaniem oraz komentarze i interpretacje do wykonanych termogramów.

TERMOWIZJA W BUDOWNICTWIE

 • Identyfikacja mostków termicznych w budynkach;
 • Powykonawcza kontrola prac budowlanych (wykonanie izolacji, montaż stolarki okiennej itp.);
 • Termograficzna diagnostyka przyczyn występowania zawilgoceń i pleśni;
 • Lokalizacja nieszczelności powietrznych w przegrodach budowlanych z użyciem kamery termowizyjnej;
 • Ocena termowizyjna nieruchomości przed zakupem lub na potrzeby audytu energetycznego;
 • Detekcja przebiegu przewodów CO i CWU w przegrodach budowlanych

LOKALIZACJA WYCIEKÓW

 • Termowizyjna detekcja wycieków wody z instalacji CO i WOD-KAN;
 • Lokalizacja przecieków cieczy z rurociągów technologicznych;
 • Dokumentacja skutków wycieków (np. w celu uzyskania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej).

TERMOWIZJA W PRZEMYŚLE

 • Prewencyjna kontrola instalacji i urządzeń elektrycznych;
 • Badanie termowizyjne rurociągów i instalacji technologicznych;
 • Kontrola termograficzna wykonania izolacji termicznej kotłów i innych urządzeń energetycznych;
 • Badanie chłodni i układów klimatyzacyjnych;
 • Kontrola temperatur łożysk i innych elementów mechanicznych;
 • Inspekcje termowizyjne w celach PPOŻ. / do dokumentacji ubezpieczeniowej.

O TERMOWIZJI

Opiera się ona na zjawisku promieniowania cieplnego. Wszystkie obiekty o temperaturze większej od zera bezwzględnego (-273,15 °C) emitują fale elektromagnetyczne (promieniowanie cieplne) zależne od własnej temperatury oraz stopnia emisyjności. Kamera termowizyjna umożliwia detekcję niewidzialnego dla ludzkiego oka promieniowania podczerwonego, które następnie przekształcane jest w obraz widzialny.

Termowizja zalicza się do grupy badań nieniszczących. Pomiary termowizyjne są całkowicie bezpieczne zarówno dla ludzi jak i badanych przedmiotów. Badanie termowizyjne umożliwia zdalny odczyt temperatur na powierzchni badanych przedmiotów, co jest szczególnie istotne np. w przypadku pracujących maszyn i urządzeń technologicznych. Jedną z głównych zalet jest możliwość wykonania natychmiastowej diagnostyki oraz możliwość sporządzenia bardzo przejrzystej dokumentacji z przeprowadzonych pomiarów.

Poprawne wykonanie pomiarów i właściwa interpretacja uzyskanych wyników wymaga dużej wiedzy i doświadczenia (należy właściwie dobrać współczynniki emisyjności badanych przedmiotów, uwzględnić warunki środowiskowe takie jak temperatura otoczenia, ciśnienie i wilgotność itp.). W niektórych przypadkach należy również odpowiednio przygotować przedmiot badania, np. przy pomocy sprzętu do badań blower door test. Bardzo ważna jest również jakość sprzętu, a w szczególności takie parametry jak rozdzielczość i czułość termiczna detektora podczerwieni.

W firmie PRUSDIS wykorzystujemy wyłącznie profesjonalne kamery FLIR o wysokiej czułości termicznej 0,06 °C i rozdzielczości matrycy bolometrycznej 320×240, co odpowiada 76800 punktom pomiarowym w obrębie jednego kadru na pojedynczym zdjęciu termowizyjnym. Nasze kamery umożliwiają zestawienie obrazu termowizyjnego ze zwykłym zdjęciem w świetle widzialnym, co czyni dokumentację bardzo przejrzystą. Po wykonaniu zdjęcia, są one  poddawane obróbce w specjalistycznym oprogramowaniu Flir Tools.

TERMOWIZJA BUDYNKÓW

Jednym z najbardziej powszechnych obszarów zastosowania termowizji jest budownictwo. Technologia ta umożliwia szybką i nieinwazyjną identyfikację mostków termicznych, czyli punktów lub obszarów w przegrodach budowlanych odpowiedzialnych za zwiększone straty ciepła. Mostki termiczne mogą wynikać z kształtu badanego elementu (mostki termiczne geometryczne), właściwości cieplnych użytych materiałów, a także z nieciągłości warstw izolacyjnych i nieszczelności przegród budowlanych na przenikanie powietrza.

Do wykonania klasycznego badania termowizyjnego wymagana jest odpowiednia różnica temperatur po obu stronach badanych przegród budowlanych. Minimalna wymagana wartość różnicy temperatur jest różna dla rozmaitych przegród budowlanych i można ją określić na podstawie wytycznych PN-EN 13187. W praktyce do poprawnego wykonania badania wystarcza zazwyczaj różnica temperatur rzędu 10-15 °C. Należy uwzględnić również takie czynniki jak stabilność warunków środowiskowych, obecność i kierunek wiatru oraz rozkład ciśnienia i zachmurzenie. Czynności najłatwiej jest przeprowadzić w sezonie grzewczym, ale w pewnych warunkach i dla pewnych konstrukcji można je  z powodzeniem przeprowadzić również latem (np. ocena izolacji termicznej dachu przy dużym nasłonecznieniu).

Badanie termowizyjne budynków można uzupełnić o badanie szczelności budynku, tzw. blower door test. Wentylator blower door umożliwia wytworzenie wymuszonego podciśnienia lub nadciśnienia w badanym budynku. Dzięki temu mamy pewność, że w trakcie pomiarów „uaktywnią” się wszystkie nieszczelności odpowiedzialne za straty ciepła – na uszczelkach okiennych, w powłokach izolacyjnych dachów drewnianych ocieplonych wełną mineralną, przewiewy na gniazdkach elektrycznych itp. W klasycznej analizie termowizyjnej (bez sprzętu do badań szczelności), to czy dana nieszczelność będzie możliwa do zaobserwowania, zależy w dużym stopniu od siły i kierunku wiatru w trakcie badania. Dzięki wymuszeniu pożądanej różnicy ciśnień zyskujemy pewność, że wykryjemy wszystkie nieszczelności powietrzne w budynku, bez względu na bieżące warunki pogodowe, czyli nawet przy całkowicie bezwietrznej pogodzie i przy stosunkowo małej różnicy temperatur między wnętrzem budynku i otoczeniem.

DIAGNOSTYKA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, ZŁĄCZ I MASZYN

Kamery termowizyjne wykorzystuje się do diagnostyki złączy, instalacji oraz maszyn i urządzeń elektrycznych.

Badanie termowizyjne elementów elektrycznych przeprowadza się przy normalnym roboczym obciążeniu badanej instalacji. Pozwala to na wychwycenie np. przegrzewających się elementów (tj. złącza elektryczne czy bezpieczniki). Wykrycie anomalii temperaturowych może sugerować wystąpienie nieprawidłowości w pracy instalacji i stanowi wskazanie do wykonania dodatkowych pomiarów elektrycznych. Niejednokrotnie wczesne wykrycie takich sytuacji pozwala na uniknięcie poważnych awarii i kosztowych przestojów całych linii produkcyjnych.

Przeprowadzanie okresowych przeglądów termowizyjnych w zakładach produkcyjnych, to nie bez powodu jedno z podstawowych wymagań większości firm ubezpieczeniowych.

LOKALIZACJA WYCIEKÓW

Termowizja bywa wykorzystywana do lokalizacji wycieków wody z instalacji grzewczych, przewodów ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz rur kanalizacyjnych, a także w instalacjach technologicznych.

Skuteczność lokalizacji wycieków przy pomocy kamery termowizyjnej jest uzależniona od:

 • temperatury wyciekającego czynnika,
 • intensywności wycieku,
 • głębokości na której znajduje się wyciek,
 • materiału z którego zbudowana jest przegroda pod którą znajduje się wyciek.

Największe szanse precyzyjnego wskazania miejsca wycieku są w sytuacji gdy mamy do czynienia z wyciekiem czynnika o wyraźnie innej temperaturze od temperatury otoczenia (np. gdy są to przewody grzewcze lub wyciek ciepłej wody użytkowej) oraz gdy wyciek jest intensywny.

Zlokalizowanie wycieku pozwala na znaczne zminimalizowanie kosztów usunięcia usterki. Nawet jeśli nie zawsze udaje się precyzyjnie wskazać miejsce nieszczelności (np. przy drobnych wyciekach zimnej wody) to i tak prawie zawsze udaje się określić miejsca bardziej i mniej zawilgocone, co pozwala na ograniczenie obszaru dalszych poszukiwań innymi metodami.

Większość firm ubezpieczeniowych zwraca koszty poniesione na lokalizację wycieku (należy sprawdzić to w swojej polisie ubezpieczeniowej). Wielu ubezpieczycieli nawet wymaga przeprowadzenia badania termowizyjnego (nawet jeśli nie zakończy się ono sukcesem), a zaniechanie takiej czynności i szukanie wycieku na „chybił trafił” stanowi podstawę do ograniczenia kwoty wypłaconego odszkodowania.

W celu maksymalizacji skuteczności lokalizacji wycieków nasza firma wykorzystuje zaawansowany wilgotnościomierz materiałów marki TESTO.

Termowizja instalacji elektrycznych